Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – co nalezy do jego obowiązków?

O tłumaczeniu uwierzytelnionym (przysięgłym) słyszał chyba każdy, kto choć raz miał do czynienia z zagranicznymi dokumentami. W odróżnieniu od zwykłych tekstów użytkowych, dokumenty i wszelkie akty wydawane przez organy państwa muszą być tłumaczone nie przez zwykłego tłumacza, lecz przez tłumacza będącego jednocześnie urzędnikiem. Kim jest tłumacz przysięgły języka niemieckiego? I jaki jest zakres jego obowiązków?

Czy trudno zostać tłumaczem przysięgłym?

Jeżeli środowisko tłumaczy można w jakikolwiek sposób sklasyfikować, to z pewnością tłumacze przysięgli byliby swego rodzaju elitą wśród całej społeczności tłumaczy. Dość tylko powiedzieć, że te najpopularniejsze języki (niemiecki, angielski, rosyjski) są reprezentowane przez ledwie 3779, 2755 i 1264 tłumaczy uwierzytelnionych! A wszystko to za sprawą skomplikowanych zapisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, która skutecznie odsiewa niemal 90% kandydatów. Jakie wymagania musi spełnić przyszły tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

 • znajomość języka polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność (pod uwagę brane są przestępstwa umyślne, skarbowe oraz nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego);
 • posiadanie dyplomy ukończenia studiów wyższych;
 • uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Dodajmy przy tym, że egzamin jest podzielony na dwie części (pisemną oraz ustną), ale na drugi etap egzaminu zapraszani są tylko nieliczni kandydaci – stąd bardzo niski poziom zdawalności egzaminu.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – urzędnik pod przykryciem

Co równie istotne, po zdaniu egzaminu (i spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przez ustawę), tłumacz przysięgły składa rotę przez Ministrem Sprawiedliwości, w której zobowiązuje się do:

 • sumiennego i bezstronnego wykonywania powierzonych zadań,
 • dochowywania tajemnicy państwowej,
 • kierowania się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz jest zobowiązany do:

 1. wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bez-stronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
 2. zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;
 3. doskonalenia kwalifikacji zawodowych,

a także, zgodnie z art. 15 tejże ustawy:

Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia niemiecki w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – z jakimi dokumentami po tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione jest niezbędne, gdy potrzebujemy tłumaczenia:

 • aktów zawarcia małżeństwa, urodzenia, zgonów,
 • dokumentów rozwodowych,
 • dokumentów sądowych,
 • aktów notarialnych,
 • decyzji administracyjnych,
 • świadectw pracy,
 • pełnomocnictwa,
 • świadectw szkolnych,
 • dokumentów samochodowych i polis ubezpieczeniowych,
 • decyzji administracyjnych,
 • faktur i rozliczeń handlowych.

Warto także pamiętać o bardzo prostej zasadzie – jeśli za dokument ponosimy odpowiedzialność, wówczas niezbędne jest tłumaczenie przysięgłe. Błędnie przetłumaczona książka, chociaż to może być denerwujące, nie spowoduje katastrofy w naszym życiu – dlatego tutaj tłumaczenie przysięgłe nie jest niezbędne. Natomiast za błąd w akcie zgonu lub w fakturach można słono zapłacić. Dlatego warto udać się wówczas do tłumacza przysięgłego, choćby po poświadczenie tłumaczenia.

Zastanawiasz się, jakie obowiązki posiada tłumacz przysięgły języka niemieckiego? Nie wiesz, czy Twoje dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego? Zobacz, co warto wiedzieć o tym zawodzie!